Our Menu

Protein Pancakes

Protein Pancakes

Kodiak pancake mix, sugar free syrup, choice of turkey bacon or blueberries.